Het plaatje hierboven is gemaakt van een foto van maart 2006. Handen van vriendinnen van onze kerk die voor het eerst bezig waren met patchen en quilten. Deze foto gaf de naam "Quilts and Friends" aan mijn Blog. Ik vind het leuk om via dit Blog iets te delen over mijn quilt en andere -handwerkactiviteiten, maar ook te schrijven over mensen, familie en vrienden, en diverse zaken die je soms meemaakt. Je kan een opmerking achter laten als je dat leuk vindt en klikken op de foto's voor een vergroting.

Storm at Sea quilt

Für Deutsche Übersetzung nach unten scrollen

Het verhaal bij mijn quilt:
“1634, Stormvloed in Simonsberg”

I. 1634
De nacht van 11 op 12 oktober. Een storm raast over de Noordzee, recht op de kust van Schleeswijk-Holstein af (toen nog Dene-marken). Met de kracht van een orkaan zweept hij de golven tot ongekende hoogte. Hagel geselt het land. Het dondert en bliksemt. De kracht van het water spoelt delen van de Waddeneilanden weg, splitst ze in stukken. Verwoestend beuken de golven op de verzwakte dijken langs de kust, slaan bressen. Alles vernietigend stort het water zich kolkend in het binnendijkse laagland. Vele duizenden vinden de dood. Vee, huizen, het land, alles wordt verzwolgen door het water.

Het meest gedetailleerde ooggetuigenverslag van deze verschrik-kelijke ramp komt van een Hollander: de waterbouwingenieur Jan Adriaanszoon Leeghwater, die op dat moment daar een project leidt. De ramp gaat de geschiedenis in als ‘die Große Mandränke’, het Grote Verdrinken.

Voor de 2e keer in zijn bestaan wordt het kleine dorp Simonsberg, pal aan de kust, door water en wind verwoest. Zelfs de kerk, die toch op een terp is gebouwd, verdrinkt in het water. Voor de 2e keer moeten overlevenden zich meer naar het binnenland terugtrekken en van de grond af aan hun dorp en dijken opbouwen. Sommigen zijn het voortdurende gevecht tegen wind en water moe en verlaten voorgoed hun geboortegrond. Onder hen is ook
de 14-jarige Pieter Stevenszoon. Hij reist naar Holland. Naar Leiden, de stad die veel mensen aantrekt door de enorme bloei van de Lakenindustrie. Nieuwe woonwijken worden uit de grond gestampt. Leiden is het Europese centrum van de Wol-Lakenindustrie. Waar je ook komt, in Polen of Italië, voorname heren dragen allemaal “van hetzelfde laken een pak”!

Pieter Stevenszoon vindt er zijn bestemming. Hij wordt Droogscheerder. Ook vindt hij er een Hollandse deerne, Annetje, met wie hij op 1 juni 1644 trouwt.
In de annalen lezen we dat hij zijn naam heeft aangevuld: hij noemt zich nu Pieter Stevenszoon van Simonsberg. Daar komt hij immers vandaan. Ze krijgen 6-9 kinderen (het precieze aantal weten we niet) en zo begint een nieuwe dynastie die nu al meer dan 350 jaar bestaat.
In de loop der eeuwen wordt de naam Simonsberg verschillend geschreven, verbasterd tot bijvoorbeeld Symensberghe, wat in feite de oorspronkelijke naam van het dorp in 1417 was!

Waarom ik dit allemaal schrijf? Wel, mijn meisjesnaam is Seijmonsbergen en ik ben een rechtstreekse afstammelinge van deze Pieter Stevenszoon!


II.   2013
Donderdag 13 juni. Gisteren zijn mijn man en ik voor de eerste keer van ons leven in Schleeswijk-Holstein aangekomen voor een heerlijke vakantie. Als eerste wil ik mijn voetstappen zetten op de grond waar mijn stamvader geboren is. En kijk, daar sta ik, aan het begin van de Dorfstraβe, de oude zeedijk waarachter de huizen van het 4e(!) Simonsberg in een kilometers lang lint beschutting hebben gevonden. Aan de andere kant van de dijk ligt het, met de hulp van Hollanders, teruggewonnen en ingepolderde land.Voor de vakantie vond ik via internet een quiltwinkel in Husum, een havenplaatsje 12 km boven Simonsberg, waar de Hollanders ook hun sporen achterlieten. In hun webwinkel zag ik enige blauw/witte stofjes, Friesisch Blau (dit westelijk deel van Sleeswijk-Holstein heet Noord-Friesland). ‘Als herinnering ga ik daar wat van kopen’, nam ik me voor.
Zaterdagochtend, op mijn verjaardag, sta ik in die winkel, heb een heel leuk gesprek met de eigenaar en ga met een tas vol prachtige lappen de deur uit.
’s Middags maken we een wandeling over de ‘nieuwe’ zeedijk bij Simonsberg. Het weer is helemaal zoals het moet zijn, passend bij de geschiedenis. Hele sterke, harde wind, wolken en vogels die jagen door de lucht, schapen die grazen op de buitendijkse, aangeslibde ziltige weiden. Daarachter de opspattende golven van de zee en in de verte het zand van een Waddeneiland.


Ik loop te denken wat ik van de lapjes zal maken. En plotseling weet ik het. Natuurlijk! Ik ga het ‘Storm at Sea’ blok gebruiken!

Dezelfde dag nog zoek ik in ons vakantiehuisje het blok in EQ op mijn laptop en begin er mee te spelen.

En dat is het begin van deze quilt.Übersetzt von Ruth E.

Die Geschichte zu meinem Quilt:
“1634, Sturmflut in Simonsberg”

I. 1634
Die Nacht vom 11. auf den 12. Oktober. Ein Sturm tobt über dem Nordsee, Richtung Küste Schleswig-Holstein (damals noch Dänemark). Mit der Kraft eines Orkans peitscht er die Wellen bis ungeahnte Höhe. Der Hagel peitscht das Land. Es donnert und blitzt. Die Kraft des Wassers spült Teile der Watteninsel weg, spaltet sie in Teile. Zerstörend stürzt sich das wirbelnde Wasser in das Tiefland hinter den Deichen. Viele Tausende sterben. Vieh, Häuser, Land, alles wird vom Wasser verschlungen.

Der meist detaillierte Augenzeugenbericht dieser schrecklichen Katastrophe kommt von einem Holländer: der Wasserbauingenieur Jan Adriaanszoon Leeghwater, der zu jenem Zeitpunkt dort ein Projekt leitet. Die Katastrophe steht in der Geschichte beschrieben als „die Große Mandränke“, das große Ertrinken.

Zum 2. Mal in ihrem Bestehen wurde das kleine Dorf Simonsberg, unmittelbar an der Küste, vom Wasser und Wind zerstört. Sogar die Kirche, die doch auf einer Terp gebaut wurde, ertrinkt im Wasser. Zum 2. Mal müssen die Überlebenden sich mehr ins Innenland zurückziehen und ihr Dorf und die Deiche aufs Neue aufbauen. Manche haben das ständige Kämpfen gegen Wind und Wasser satt und verlassen endgültig ihren Geburtsort. Unter ihnen ist auch der vierzehnjährige Pieter Stevenszoon. Er reist ab nach Holland. Nach Leiden, die Stadt, die viele Leute anzieht wegen der großartigen wirtschaftlichen Hochblüte der Wolletuchindustrie. Neue Wohnviertel werden in hohem Tempo gebaut. Leiden ist das europäische Zentrum der Wolletuchindustrie. Wohin du auch gehst, nach Polen oder Italien, vornehme Herren hatten überall ”Jacke wie Hose vom selben Tuch“! (Das wurde ein niederländisches Sprichwort: „Van hetzelfde laken één pak“)

Pieter Stevenszoon findet dort seine Bestimmung. Er wird  „Trockenrasierer“. Auch findet er dort ein holländisches Mädel, Annetje, das er am 1. Juni 1644 heiratet. In den Annalen lesen wir, dass er seinen Namen ergänzt hat: er nennt sich jetzt Pieter Stevenszoon van Simonsberg. Da kommt er doch her. Sie bekommen 6-9 Kinder (die genaue Anzahl wissen wir nicht) und so beginnt eine neue Dynastie, die jetzt schon mehr als 350 Jahre existiert. Im Verlauf der Jahrhunderte wird der Name Simonsberg unterschiedlich geschrieben, ge-ändert in zum Beispiel Symensberghe, was eigentlich der ursprüngliche Name des Dorfes im Jahr 1417 war!

Weshalb ich dies alles schreibe? Nun mein Mädchenname ist Seijmonsbergen und ich bin ein direkter Nachkomme dieses Pieter Stevenszoon!
Übersetzung der Zeichnung: Der Trockenrasierer
Ich hole bei den Tüchern, nach Begehren,
Die rohen Noppen weg durch rasieren,
Und mache das Tuch glatt, gleichmäßig und weich,
Geeignet für eine übliche Tracht.

II. 2013
Donnerstag 13. Juni. Gestern sind mein Mann und ich zum ersten Mal in unserem Leben in Schleswig-Holstein angekommen für eine herrliche Ferienzeit. Zuerst will ich den Boden betreten, auf dem mein Stammvater geboren ist. Und siehe, da stehe ich, am Anfang der Dorfstraße, auf dem alten Seedeich, hinter dem die Häuser vom 4. (!) Simonsberg in einem kilometerlangen Band Schutz gefunden haben. Auf der anderen Seite des Deiches liegt das Land, das mit Hilfe der Holländer zurückgewonnen und eingepoldert ist.Vor den Ferien fand ich übers Internet ein Quiltgeschäft in Husum, ein (kleiner) Hafenort 12 Km oberhalb Simonsberg, wo die Holländer auch ihre Spuren hinterließen. Im Internetgeschäft sah ich einige blau/Weiße Stoffe, Friesisch Blau. (Dieser westliche Teil von Schleswig-Holstein heißt Nord-Friesland). „Als Andenken werde ich mir dort etwas kaufen“ nahm ich mir vor. Samstagmorgen, an meinem Geburtstag, stehe ich in jenem Geschäft, habe ein nettes Gespräch mit dem Geschäftsinhaber und verlasse das Geschäft mit einer Tasche voller wunderschönen Stoffe.

Am Nachmittag machen wir einen Spaziergang auf dem ‚neuen‘ Seedeich bei Simonsberg. Das Wetter ist genauso wie es sein sollte, passend zu der Geschichte. Sehr starker, harter Wind, Wolken und Vögel, die durch die Luft jagen, Schafe die grasen auf salzigen, schlammigen Weiden, die außerhalb des Deiches liegen. Dahinter die spritzenden Wellen des Meeres und in der Ferne das Sand einer Watteninsel.


Ich überlege mir, was ich mit den Stoffen machen will. Und plötzlich weiß ich es. Selbstverständlich! Ich werde den “Storm at sea” Block benützen!

Am selben Tag suche ich in unserer Ferienwohnung den Block in EQ-Programm auf meinem Laptop und fange an damit zu spielen.

Und das ist der Anfang von diesem Quilt.